راه

Posted by shafagh (tehran, Iran) on 10 October 2016 in Art & Design and Portfolio.

بگو با من چه می بینی؟
چقدر راه مانده تا جاده؟

Canon EOS 450D
1/13 second
F/5.0
ISO 400
47 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+